یوپی‌اس‌های متمرکز و توزیع شده

برای طراحی سامانه‌ی برق اضطراری یک سازمان بزرگ که دارای تعداد زیادی پایانه‌های رایانه‌ای بوده و کاربران متعددی در سطح وسیعی پراکنده شده‌اند، همواره دو گزینه مد نظر است که در این مقاله دو نوع طراحی با هم مقایسه شده‌اند.

فهرست مطالب:

1- استفاده از یک یوپی‌اس با توان بالا
2- استفاده از تعداد زیادی یوپی‌اس کم توان که در سطح سازمان پخش شده‌اند